Последни новини

Платформа на българските социалисти за изборите за президент и вицепрезидент на Република България 2016 г.

ЗА ДОСТОЕН ПРЕЗИДЕНТ НА ДОСТОЙНА ДЪРЖАВА!

ЗА БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ОБИЧАМЕ!

На 6 ноември 2016 г. на всички нас, заедно, ни предстои да вземем своето решение. Да изберем личността, която през следващите пет години ще заема най-високия пост в българската държава.

Днес България се намира в критичен и  преломен момент от своето съществуване. Държавата ни е заплашена от растящото напрежение в Югоизточна Европа, от цялостния процес на дестабилизация на Европейския съюз, от несекващи мигрантски потоци, от растящо социално разделение в нашето общество, от тежки форми на социална поляризация и културна деградация.

България е в криза! Криза на управлението и на ценностите!

В страната продължават да са налице опасни тенденции за отстъпление от демокрацията и парламентарния конституционен ред, от социалната и правовата държава.

Политическата демокрация, провъзгласена с Конституцията от 1991 г., е в упадък. Авторитарните тенденции, олицетворявани от политическите партии от десницата, намират все по-често израз в призиви за промяна на Конституцията, за създаване на нов политически модел. Политическият процес е подменен от порочна изборна технология, чрез която десницата овладява държавната и местната власт без програми за управление и политически платформи. Управляващите днес са изразители и обслужващи потребностите на корпоративната власт в страната. В името на запазването на тази власт те са готови на отстъпление от националните интереси, които днес диктуват България да води политика, съобразена с новите реалности, политика, която е възможна само след преодоляване на тежките национални разделения. Острите социални разделения в българското общество са една от основните пречки пред постигането на по-висока степен на единство на българската нация. Ние сме убедени, че националното единство може да бъде постигнато само чрез осъществяването на лява национална политика. Тази политика се основава върху постигането на равенство на гражданите пред закона и заличаване на острите социални противоречия.

В България тече процес на разграждане на държавността. Този процес съзнателно се стимулира и насочва от заинтересовани политически и икономически овластени среди. В основата на опитите за авторитарна промяна е уронването на авторитета на Парламента, както и оспорването на неговото право да бъде върховен изразител на волята на суверена, което е в основата на парламентарната република. От средите на десницата, а и не само оттам, се издигат гласове в подкрепа на еднолични форми на конституционно управление, предлага ни се президентска република. Конституцията дава правото президентът на Републиката да бъде избран мажоритарно и поради това той е изразител на пряката възможност за демократично участие на българските граждани. В днешната българска Конституция правомощията на президента, както и начинът на неговия избор, го задължават да отстоява конституционния ред и парламентарната република.

Постигането на социална държава е не само наша програмна цел, а и неотменима част от Конституцията. В същото време у нас се изостря социалното разделение, расте бедността, влошават се образованието и здравеопазването, маргинализират се цели социални групи българи. Продължават безпрецедентната политическа намеса в независимостта на съдебната власт и злоупотребите с органите на сигурността. Нарушават се основни права и свободи на гражданите. Острите социални различия и дълбокото разслоение, както и формирането на враждебни една на друга социални класи, разяждат единството на нацията и са път към нейното вътрешно противопоставяне.

В криза са моралните устои и ценностите, в разпад са цели национални и културни институции. Продължава да се задълбочава разделението на нацията.

В България видимо липсва прогрес. За нас развитието на страната е свързано на първо място с подобряване на живота на българските граждани.

Президентът на републиката трябва да е носител на националното съгласие за решаване на най-малко два основни проблема: справяне с демографската криза и преодоляване на изоставането на България от другите страни в Европейския съюз.

Безспорно, изброените тенденции в общественото ни развитие са налагани от управляващата коалиция и са опасни за днешния и утрешния ден на България.

Управляващите се опитват да омаловажат тези избори. Ние, българските социалисти, знаем, че не става дума просто за поредните избори. Става дума за избор с голямо значение за бъдещето на страната.

Президентът на Републиката е символ на волята на мнозинството български граждани. За разлика от Парламента, който олицетворява представителната демокрация, българският президент по силата на своя избор се явява пряк изразител на гласа на гражданите. Той е призван да осъществява баланса между институционалните и преките форми на политическата демокрация. Държавният глава извън тесните си конституционни правомощия несъмнено има и отговорност към функционирането на българското общество, като се противопоставя на процесите на ерозия и социална деградация.

Трябва ни различен президент! Мандатът на днешния ни президент е провал. Провал на модела, налаган от партията му ГЕРБ. Провал на Бойко Борисов.

От това какъв президент и вицепрезидент ще изберем, ще се определят обликът и мястото на България в Европа и света. От този избор зависи дали ще гледаме към бъдещето, или ще позволим да ни дърпат назад към годините на омразата и разделението. Дали отново ще сме свидетели на опасни авантюри, или ще разчитаме на разума? Дали ще обърнем гръб на острите социални проблеми, или ще търсим тяхното решение?

В променящия се свят има неща, които ни дават основа, смисъл и посока на политиката. Това са ценностите, върху които градим живота си и по които оценяваме нашите действия. Ценностите, които ние отстояваме – свобода, справедливост, солидарност – са различни от ценностите на провалилия се президент и неговата партия ГЕРБ. Те са нашият критерий за качествата и за дейността на следващия президент на Републиката.

България има необходимост от авторитетен президент. Той трябва да утвърждава българската държавност и да изразява стремежите на българската нация за свобода, социална справедливост и възход.

Ние, българските социалисти, се обявяваме за:

Президент – защитник на демократичната и правовата държава

На България е нужен президент, който да спре разпада на българската държавност. Той трябва да действа активно за прилагане на конституционните принципи за отстояване на парламентарната република, да подпомага взаимодействието между институциите. Президентът следва да съдейства за пълното реализиране на конституционните права на гражданите и да гарантира конституционните им свободи.

Предложеният от нас президент ще отстоява конституционните принципи и ценностите на политическата и социалната демокрация пред другите държавни институции и политическите партии. Ще се противопоставя на опитите за монополизация на властта от отделни политически сили или от други овластени групи в разрез с принципите на Конституцията, на опитите за непарламентарно авторитарно управление, на подмяната на българската история и срещу опитите за налагане на идеологически диктат върху обществения живот, образованието и културата.

Президент на единението, разбирателството и диалога

На България е нужен президент, способен да обединява нацията, държавник, който да умее да гради мостове в обществото и между държавите и в най-трудните ситуации. Да бъде наистина президент на всички български граждани. Да намира пътища за преодоляване на разделенията и да се противопоставя на насаждането на омраза в българското общество на базата на идейни и политически различия, етническа и религиозна принадлежност, социални и материални различия. Да работи за постигането на национално съгласие по главните въпроси на нашето развитие, да бъде изразител на националните идеали.

Президент – срещу неравенствата, за истински смислен и достоен живот

На България е нужен президент, който работи за изграждането на социалната държава, за преодоляване на острите социални неравенства, ниските доходи и нарастващата бедност. Необходимо е в предстоящия мандат, с активната роля на президента, да бъде формирана широка обществена подкрепа за социално ориентирани реформи, чрез които да бъде постигнат качествен икономически растеж в полза на мнозинството български граждани.

Президентът следва да бъде гарант за равнопоставеност на българските общини, техните възможности за развитие и качеството на живот на гражданите им. Да подкрепя политиката на преодоляване на острите различия в условията на живот и доходите, обусловени от местоживеенето на българските граждани.

Президент, който познава проблемите на хората и ги поставя в центъра на политиката. Президент, който се обявява за държава с активно поведение за по-справедливо разпределение на доходите, за осигуряване на заетост, за по-справедлива пенсионна реформа, за достъпни и качествени здравеопазване и образование.

Президент – патриот, гарант на суверенитета, националната сигурност и отбраната

На България е нужен президент, Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, който да издига авторитета на държавата, да не бъде изпълнител на чужда воля, като отчита новите опасности пред националната ни сигурност.

Основен ангажимент на президента е да утвърждава доверието между България и съседните й държави, като работи за мира на Балканите, в Европа и в Близкия изток.

Да работи за планомерно укрепване на Въоръжените сили на страната, като отчита реалните икономически възможности и потребностите на армията като цяло, за отстояване на националните интереси. Да насърчава патриотичното възпитание на младежта и изграждането на национални добродетели в младото поколение.

Президент – активен на европейската и международната сцена

На България е нужен президент, който да е активен и видим участник във формирането на европейската и международната политика, от позицията на българския държавен интерес. Да предприема инициативи, които повишават ролята на България в посока на равнопоставеното й третиране от другите държави членки на Европейския съюз. В същото време България трябва да продължи да бъде основен фактор в процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа. В сегашната изострена обстановка президентът трябва да обоснове онези решения, с които България да запази и засили своята стабилизираща роля за целия район. Той трябва да отстоява българския интерес по основни теми като острата бежанска криза и кризата в Европейския съюз.

Президентът следва да отстоява разбирането, че България е приятелски настроена към Русия, като подпомага активизирането на диалога между двете държави на всички нива.

В условията на изострени международни отношения българската дипломация трябва да бъде по-подготвена, по-мотивирана и по-професионална. За постигането на тези цели е необходимо да се спре политизацията в дипломатическата служба, като се работи за цялостното й укрепване.

Да използва възможностите на външната политика за икономическото развитие на страната. Да отваря нови врати за страната ни по света.

Президент – ангажиран със запазване и развитие на националната ни идентичност

България се нуждае от президент, който разбира значимостта на националното чувство и самосъзнание и пътищата за тяхното съхранение в съвременния свят. Президентът трябва да поощрява всички инициативи, които работят в полза на засилване на връзката между българските общности извън пределите на държавата и нашето общество. Българското гражданство трябва да се превърне в привилегия и отговорност, а не да бъде инструмент на формална принадлежност.

Президент с принос за съхранение на историческите, културните и религиозните ни корени, на националната ни памет и поддържащ националното ни самочувствие. Президент, който работи в подкрепа на българската наука и култура, за образована нация!

Президент срещу злоупотребата с власт

България се нуждае от президент, който е почтен и честен. Президент, който не търпи корупция. Който ще използва всички възможности на държавния си пост, за да се спазва върховенството на закона, който наистина ще подкрепя борбата срещу престъпността в страната.

Президент с идеи за дългосрочното стратегическо развитие на страната

България се нуждае от президент, чийто поглед надхвърля мандатното политическо мислене и поведение. Президент, който има и предлага стратегически идеи за излизане от състоянието на икономическа изостаналост, от демографската катастрофа и за опазване на нашата природа.

Тези високи национални цели могат да бъдат реализирани само от президент, който ще работи с таланта и знанието на всички български граждани в България и извън нея.

***

Ние, българските социалисти, предлагаме нашите кандидати за президент и вицепрезидент и вярваме, че те ще спечелят доверието на българските граждани!

ДА ИЗБЕРЕМ ДОСТОЕН ПРЕЗИДЕНТ НА ДОСТОЙНА ДЪРЖАВА!

ЗА БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ОБИЧАМЕ!

Източник: http://duma.bg/